• Konferencja
  Warszawa, Hotel Golden Tulip
  16 - 17 marca 2017
  Kadry
  Płace 2016

 

O konferencji - Konferencja Kadry i Płace 2017 – najważniejsze zmiany oraz aktualne problemy

Russell Bedford Akademia zaprasza Państwa na przegląd aktualnych i planowanych zmian w przepisach z zakresu kadr i płac w 2017 roku.

Pierwszego dnia konferencji omówione zostaną praktyczne aspekty nowych obowiązków dotyczących wynagradzania osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu, obowiązujące od 01.01.2017 r.

Prowadzący przedstawią również aktualne i planowane zmiany w Kodeksie Pracy oraz poruszą kwestię nowych zasad wydawania świadectw pracy.

Dodatkowo omówione zostanie zagadnienie dotyczące potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2017 r.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa do teatru.

Nie mniej ciekawym będzie drugi dzień konferencji, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z czasem pracy, kontrolami ZUS umów o dzieło oraz kwestiami problematycznymi, które pojawiły się po zmianach wprowadzonych w umowach na czas określony.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów i praktyków, na co dzień zajmujących się omawianą tematyką: Monikę Frączek, r.pr. Annę Telec, Monikę Wacikowską, Pawła Ziółkowskiego, Annę Kopyść, Tomasza Czyż.

Udział w wydarzeniu stanowi doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki czy poznania uczestników konferencji oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Konferencja skierowana jest do pracowników działów kadr i płac, księgowych zajmujących się kwestiami rozliczania płac czy kadr oraz do wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Prelegenci

Cały zakres tematyczny przedstawią Państwu najlepsi specjaliści na rynku, na co dzień zajmujący się problematyką kadr i płac, którzy oprócz perfekcyjnego przygotowanie merytorycznego, na co dzień prowadząc liczne szkolenia z tego zakresu.

 • Mec. Anna Telec

  Anna Telec - Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Redaktor merytoryczny poradnika dla pracowników działów personalnych “Płace w Firmie” wydawanego przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

 • Monika Frączek

  Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudniona od 1998 r. Od 2003 r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie.  Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych.  Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Monika Wacikowska

  Doświadczony prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności - czasem pracy oraz wynagrodzeniami.  Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy - ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego'' oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

 • Anna Kopyść

  Wieloletni praktyk - czynny specjalista ds. kadr i płac, doradca prawa pracy. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. W Russell Bedford zajmuje się projektami szkoleniowymi w obszarze tematyki płac, ubezpieczeń społecznych i zasiłków. Zajęcia prowadzi w formie warsztatowej, kładąc nacisk na praktyczne rozwiązywanie problemów, analizę przypadków i aktywność uczestników. Autor publikacji z zakresu płac, zasiłków, ubezpieczeń społecznych i zfśs.

 • Tomasz Czyż

  Trener, konsultant, manager, psycholog specjalizujący się w prowadzeniu mentoringu wyższej kadry zarządzającej a także szkoleń w tematach negocjacji, sprzedaży, windykacji, obsługi klienta, zarządzanie zespołem, prezentacji i wystąpień publicznych, szkoleń z zakresu psychologii stosowanej w biznesie a także psychologii marketingu politycznego. Doświadczenie z zakresu sprzedaży usług finansowych, windykacji i zarzadzania pracą zespołów sprzedażowych zdobył pracując w częściach korporacyjnej i detalicznej największych na świecie banków. Ukończył kurs prezenterów telewizyjnych w Akademii Telewizyjnej przy Telewizji Polskiej. Te doświadczenia pozwalają w swobodnym prowadzeniu szkoleń z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych. Specjalizuje się w psycho-socjotechnikach manipulacji i wywierania wpływu używanych w zarządzaniu, negocjacjach, podczas prezentacji i wystąpień publicznych. Należy do grupy Kreatorów Wizerunku pracujących dla polityków i biznesmenów. Prowadzone przez niego szkolenia charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, połączony z aktywnym zaangażowaniem uczestników w proces szkolenia. Dzięki doświadczeniu w sprzedaży od poziomu Sprzedawcy poprzez Kierownika Stoiska a na Dyrektorze Działu kończąc, ma szeroki horyzont spojrzenia na problemy występujące w procesie zarządzania, sprzedaży i w obsłudze klienta. Bogata wiedza praktyczna, interesująca osobowość i umiejętność wydobycia potencjału z ludzi, z którymi pracuje, stanowią o jego doskonałych kompetencjach trenerskich.

 • Paweł Ziółkowski

  Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Program

Rozpoczęcie konferencji za
Countdown
expired

Konferencja Kadry-Płace 2016

Warszawa, 16-17 marzec 2017, Hotel Golden Tulip

Dzień 1 - 16 marzec 2017

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:30

Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych – nowość 2017 – aspekty praktyczne

 • zasady ustalania kategorii osób fizycznych, wobec których istnieje obowiązek wypłacania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej stawki godzinowej (potrzeba uzyskiwania oświadczeń od osób wykonujących własną działalność gospodarczą),
 • rodzaje umów cywilnoprawnych oraz przypadki, w których wyłączone jest stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej,
 • zasady określania terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług została zawarta na dłużej niż 1 miesiąc,
 • zasady wprowadzania do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu postanowień w zakresie zasad ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, za które przysługuje co najmniej minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia (przykładowe, praktyczne propozycje rozwiązań w tym zakresie),
 • zasady przechowywania dokumentacji związanej z realizacją obowiązku wypłacania co najmniej minimalnej stawki godzinowej pracującym na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, (rodzaje dokumentów, czas i forma przechowywania),
 • odpowiedzialność za niestosowanie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi, zasady kontroli PIP oraz sankcje.

Prowadzący: Monika Frączek

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:00

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

 • Termin na wydanie świadectwa pracy po umowie na czas nieokreślony.
 • Termin na wydanie świadectwa pracy po umowie terminowej - na czas określony i na okres próbny.
 • Przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy mimo zakończenia umowy o pracę.
 • Nowe zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika.
 • Treść świadectwa pracy.
 • Wątpliwości prawne co do obowiązku zamieszczania w świadectwie pracy informacji o skorzystaniu uprawnień rodzicielskich po zmianie przepisów dotyczących tych uprawnień.
 • Informacje dodatkowe w świadectwie pracy - ograniczona możliwość zawierania dodatkowych informacji.
 • Prostowanie świadectwa na wniosek i bez wniosku pracownika.
 • Termin na sprostowanie świadectwa i skutek jego upływu.
 • Kopie i odpisy świadectwa pracy - zasady i okoliczności wydawania.

Prowadzący: Monika Wacikowska

13:00-13:45

Lunch

13:45-14:45

Aktualne i planowane zmiany w Kodeksie Pracy

 • Tworzenie regulaminu pracy
 • ZFŚS po zmianach w 2017 r.
 • Pozostałe modyfikacje Kodeksu Pracy: skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, elekrtonizacja dokumentacji pracowniczej

Prowadzący: Anna Kopyść

14:45-15:00

Przerwa kawowa

15:00-16:15

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2017 r.

 • Definicja wynagrodzenia w kontekście potrąceń
 • Potrącenia poszczególnych składników wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 • Postępowanie pracodawcy w razie zbiegu z egzekucji po zmianach
 • Potrącenia obligatoryjne
 • Potrącenia dobrowolne – konieczność zgody wyrażonej na piśmie
 • Poprawne stosowanie kwoty wolnej od potrąceń
 • Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
 • Zmiany w stosowaniu kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków w 2017 r.

Prowadzący: Anna Kopyść

16:15-16:30

Panel dyskusyjny

 

Dzień 2 - 17 marzec 2017

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:15

Czas pracy w 2016 r.

 • Czas pracy – praca w godzinach nadliczbowych
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
 • Czas wolny
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Prowadzący: Mec. Anna Telec

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:45

Jak wybronić umowę o dzieło podczas kontroli ZUS

 • Dzieło a zlecenie
 • Język umowy
 • Konkretyzowanie rezultatu
 • Umowy terminowe, a umowy okresowe
 • Umowy z prawami autorskimi
 • Argumenty ZUS przy podważaniu umów o dzieło

Prowadzący: Paweł Ziółkowski

12:45-13:30

Lunch

13:30-14:30

Umowy na czas określony - podsumowanie pierwszego roku wg nowych zasad, praktyczne aspekty, kwestie problematyczne

 • Limity umów na czas określony
 • Konsekwencje naruszenia limitów
 • Okresy wypowiadania umów na czas określony
 • Umowy nielimitowane
 • Jakie mogą być obiektywne przesłanki zawierania umów nielimitowanych
 • Jakie są warunki zawierania umów nielimitowanych

Prowadzący: Paweł Ziółkowski

14:30-14:45

Przerwa kawowa

14:45-16:00

Moduł dodatkowy

Prowadzący: Tomasz Czyż

 

Organizator

Partnerzy

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Hotel Golden Tulip, Warszawa

Cena promocyjna do 8 marca 2016

1520 zł netto + VAT

Cena regularna

1690 zł netto + VAT

Cena dla osób już uczestniczących w szkoleniach Russell Bedford

1520 zł netto + VAT

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

Pliki do pobrania

lub zgłoś się on-line poprzez stronę organizatora

 

 

 

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Marynarska 11
NIP: 521-369-56-55
tel: +48 22 276 61 80
szkolenia.russellbedford.pl

Kontakt

Dla uczestników

Anita Majkowska
Starszy Spcjecjalista ds. Szkoleń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 22 276 61 84
kom: +48 533 339 817

Dla partnerów i sponsorów

Angelika Kozłowska
Specjalista ds. Marketingu i Szkoleń
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator zastrzega, że ze względów losowych lub dbając o dobro i wygodę Klientów, może zmienić Hotel w którym odbędzie się konferencję na identyczny lub wyższy standard.