• Konferencja
  Warszawa, Hotel Golden Tulip
  15 - 16 marca 2018
  Kadry
  Płace 2018

 

O konferencji - Konferencja Kadry i Płace 2018 - co czeka nas w 2018 roku?

Zapraszamy Państwa na konferencję poświęcony przeglądowi aktualnych regulacji oraz planowanych zmian przepisów z zakresu prawa pracy.

Udział w wydarzeniu stanowi doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do poznania uczestników konferencji i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Pierwszego dnia konferencji omówione zostaną zagadnienia z zakresu rewolucji w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR, następnie omówione zostaną umowy cywilnoprawne (m.in. nowa stawka godzinowa), najczęstsze błędy zarzucane pracodawcom w czasie kontroli ZUS, a także bezpieczna optymalizacja w zakresie składek ZUS.

Nie mniej ciekawym będzie zaś drugi dzień konferencji, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z prawem pracy XXI wielu, czyli elektroniczna akta osobowe. Zostaną omówione także problemy związane z świadectwem pracy, emeryturami i rentami oraz procesami rekrutacji.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów i praktyków, na co dzień zajmujących się omawianą tematyką: dr Macieja Chakowskiego, Annę Kamińską, Monikę Cieślak, Joannę Wojciechowicz, Jolantę Karakow - Jaśkiewicz, Dorotę Strzelec.

Prelegenci

Cały zakres tematyczny przedstawią Państwu najlepsi specjaliści na rynku, na co dzień zajmujący się problematyką kadr i płac, którzy oprócz perfekcyjnego przygotowanie merytorycznego, na co dzień prowadząc liczne szkolenia z tego zakresu.

 • dr Maciej Chakowski

  dr Maciej Chakowski

  dr Maciej Chakowski jest partnerem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy i problematyce pracy tymczasowej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

 • Anna Kamińska-Pietnoczko

  Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

 • Paweł Ziółkowski

  Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

 • Monika Cieślak

  Prawnik, doświadczony praktyk, trener. Pełniła przez 12 lat funkcję szefa działu personalnego oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac. Od 2004 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawniczych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.: Kadry od A do Z w 2015; HR Services, 2015; Płace od A do Z w 2017; HR Services, 2017; ZFŚS od A do Z w 2017; HR Services, 2017;Płace od A do Z - ćwiczenia; HR Services, 2016;Poradnik pracodawcy - wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor; Wynagrodzenia; Paweł Ziółkowski, Monika Cieślak, INFOR Jest autorką licznych artykuły poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w wydawnictwach: grupy INFOR, Difin, Instytut Studiów Podatkowych, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Wiedza i Praktyka.

 • Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

  Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON . Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce

 • Dorota Strzelec

  Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu i doświadczony menedżer. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – kierowała firmą świadczącą usługi outsorucingu kadr oraz agencją doradztwa personalnego, prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa. W ostatnich latach była głównie zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe procedury anty-mobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów, wielokrotnie była członkiem zewnętrznej komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające w przypadku złożenia skargi pracownika na dyskryminację lub mobbing. Jest prelegentem wielu konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Program

Rozpoczęcie konferencji za
Countdown
expired

Konferencja Kadry-Płace 2018

Warszawa, 15-16 marzec 2018, Hotel Golden Tulip

Dzień 1 - 15 marzec 2018

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:30

Reforma RODO w działe HR

 • Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO)
 • Zakres danych osobowych pozyskiwanych od kandydata na pracownika i pracownika w szczególności z uwzględnieniem planowanych zmian Kodeksu pracy
 • Zasady przetwarzania danych osobowych przez działy HR w świetle RODO
 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Nowe zasady spełniania obowiązku informacyjnego przez działy HR
11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:00

Umowy cywilnoprawne. Nowa stawka godzinowa w 2018 r.

 • Umowa zlecenie
  • Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
  • Stawka godzinowa zleceniobiorców
  • umowa zlecenie wykonywana jest przez kilka osób- a ewidencja czasu pracy
  • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
  • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
  • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług,
  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło - w świetle kontroli
 • Składki ZUS od umów zlecenie
  • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne składkowania umów zlecenie-zbieg tytułu ubezpieczenia
  • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
  • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
  • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
  • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
 • Umowa o dzieło 2018 a składki ZUS
13:00-13:45

Lunch

13:45-14:45

Kontrole ZUS 2018

 • Podstawa wymiaru składki - definicja przychodu.
 • Wyłączenia z podstawy wymiaru składek.
 • Najczęstsze błędy zarzucane pracodawcom w czasie kontroli ZUS.
 • Bezpieczne optymalizacje w zakresie składek ZUS.
14:45-15:00

Przerwa kawowa

15:30-16:00

Panel dyskusyjny

 

Dzień 2 - 16 marzec 2018

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:15

Elektroniczne akta osobowe czyli prawo pracy XXI wieku – nowelizacja 2019

 • Elektroniczne akta osobowe – zasady prowadzenia i problemy interpretacyjne
 • Pracodawcy uprawnieni do elektronizacji dokumentacji
 • Problematyczna dokumentacja z zakresu rozliczania czasu prac
 • Nowe możliwości organizacyjne pracodawców
11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:45

Świadectwa pracy 2018

12:45-13:30

Lunch

13:30-14:30

Emerytury i renty w 2018 r.

 • Zmiany emerytalne, które weszły w życie od 1 października 2017 r.
 • Emerytura wcześniejsza dla osób urodzonych po 31.12.1948 r.
 • Wcześniejsza emerytura dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 • Emerytura pomostowa – zasady przyznawania i wypłaty.
 • Wysokość emerytur dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy.
 • Renta rodzinna.
 • Renta wypadkowa.
14:30-14:45

Przerwa kawowa

14:45-16:00

Rekrutacja na „rynku pracownika” – jak grać, aby wygrać?

 • „Rynek pracownika” dla wszystkich czy dla wybranych?
 • Niestandardowe formy docierania do właściwych kandydatów
 • Komunikacja w procesie rekrutacji – czemu to takie trudne?
 • Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów
 • Z drugiej strony, czyli co kandydaci zmieniliby w procesach rekrutacyjnych?

 

Organizator

Partner merytoryczny

Partnerzy

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Hotel Golden Tulip, Warszawa

Cena regularna

1890 zł netto + VAT

Cena dla osób już uczestniczących w szkoleniach Russell Bedford

1290 zł netto + VAT

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

Pliki do pobrania

lub zgłoś się on-line poprzez stronę organizatora

 

 

 

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Marynarska 11
NIP: 521-369-56-55
tel: +48 22 276 61 80
szkolenia.russellbedford.pl

Kontakt

Dla uczestników

Anna Brzustowska
Starszy Manager
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 22 276 61 84
kom: +48 533 339 817

Dla partnerów i sponsorów

Magdalena Smolarczyk
Specjalista ds. Marketingu i Szkoleń
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator zastrzega, że ze względów losowych lub dbając o dobro i wygodę Klientów, może zmienić Hotel w którym odbędzie się konferencję na identyczny lub wyższy standard.